හදවතත් මනසත් එක්ව හිතන  ...

 

 මුතූ ( iRaMaLa) ..  

 

News

:D

02/06/2010 16:30
නෙලා ගන්න සිත පවසන පුදුම හිතෙන සිත්මල ඔබය ... 

වෙනසක් සමඟ ..

16/05/2010 17:46
 වෙබ් අඩවියේ සුළු සුළු වෙනස්කම් කිහිපයක් සහ නව අංගෝපාංග එකතු කර නව පෙනුමක් ලබා දීමෙ අපේක්ෂාවෙන් යුතුවයි මේ වෑයම ... 

ඔබේ හිතට හිතෙන බොහෝ දෑ වෙනුවෙන් ...

19/04/2010 18:46
 හිතෙන දේ දැනෙන දේ කියන්න. ඔයා වෙනුවෙන්ම වෙන්වුනු අන්තර්ජාලයේ සොඳුරු නවාතැන.. නිදහසේ සිතන සිත් වලට පමණයි..