ඔබේ හිතට හිතෙන බොහෝ දෑ වෙනුවෙන් ...

19/04/2010 18:46

 හිතෙන දේ දැනෙන දේ කියන්න.

ඔයා වෙනුවෙන්ම වෙන්වුනු අන්තර්ජාලයේ සොඳුරු නවාතැන..

නිදහසේ සිතන සිත් වලට පමණයි..